ESKİPAZAR

        Antik dönemde, özellikle Paflagonya döneminde burada kurulan pazardan dolayı bu isimle anıldığı söylenebilir.

 

          M.S.162-127 yıllarında avı çok seven Romalı imparator Hadrian, av sporu ve sevgilisinin anısına  Adriyonoter şehrini kurar, adına da sonradan Hadrianapolis denilir. Tarihçi Dustinous ise Hadrianopolis kentine Antonopolis adının verilmiş olduğunu kaydeder.

 

         Çeşitli nedenler ile harap olan Eskipazar’ın tarihi yerleşim yeri, Roma İmparatoru Hadrianos tarafından onarılarak yeniden imar edilmiştir.Bu kentin yerleşim yeri Hierokles’e göre Hanorias Eyaleti’nde bulunuyordu. Kiepert (1854) “Kleinasien” (Küçük Asya=Anadolu) haritası üzerinde şehri bugünkü yerine yani Viranşehir mevkiine koymuştur.

 

         Kentin yeri hakkında bazı şüpheler var ise de genel eğilim Viranşehir’in olduğu yer veya yakınlarında olduğudur. Bazı araştırmacılar kenti Çaylı ve Budaklar arasına, Pauly-Wissova, Leonhard ve Kiepert gibi bazıları ise bu günkü Viranşehir’in olduğu yere yerleştirmişlerdir. R. Leonlard, Paflagonya adlı eserinde bir heykelin kaidesinde bulunduğu kitabede Sezar Hadrianapolis adını okumuş olduğundan şehrin burada (Viranşehir) bulunduğunu düşünmüştür.

 

         Bizans döneminde Hadrianapolis diye anılan Eskipazar dinsel açıdan büyük önem kazanarak piskoposluk olmuştur. Kent, Bizanslılar döneminde Honarias Eyaletine bağlı olarak idare edilmiştir.

 

         Eldeki kayıtlar ve yapılan arkeolojik kazılardan sonra Eskipazar ilçesinin bilinen ilk isminin ve yerleşim alanının Hadrianapolis olduğunu söyleyebiliriz.Günümüzde kazıların devam ettiği bu antik kent, bu günkü ilçe merkezinden 3 kilometre uzakta da olsa Hadrianapolis sınırları dahilinde olduğu muhakkaktır

 

          Osmanlı İmparatorluğu döneminde kent üzerinde bir çok medeniyetlerin olması ve bu medeniyetlerin harap bir vaziyette bulunmasından dolayı, ilçeye Viranşehir denmesine neden olmuştur. Eskipazar adı 1908 yılından sonra kullanılmaya başlanmış ve ilçenin bu günkü adını antik kent döneminde kurulan Pazar yerinden almış olduğu böylece kesinlik kazanmıştır.

          1530 tarihli kayıtlarda içinde Eskipazar’ın da bulunduğu yöre Anadolu Eyaletinin Bolu Sancak Beyliğine bağlı bir kazadır. 1826 yılında ise Viranşehir Sancağı, içinde Eskipazar’ında bulunduğu Viranşehir ve Bolu Sancağı olmak üzere iki sancağa ayrılmıştır.

 

          1845’te Abdülmecit tarafından kasaba teşkilatı kurulmuş ve kasabaya Mecidiye adı verilmiştir.

 

          Eskiden  beri yörede kurulan pazardan dolayı II.Meşrutiyetten sonra buradaki yerleşim yeri Eskipazar adını almış ve  1945’te ilçe yapılarak Çankırı iline bağlanmıştır.

 

         1945 yılında İlçe Merkezi olan Eskipazar’da 1946 yılında ise Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1995’te Karabük ili teşkil edilirken Eskipazar ilçesi de Çankırı ilinden alınarak Karabük ilinin bir ilçesi haline getirilmiştir.

 

         Halen İlçemiz Çerkeş, Gerede, Ovacık, Mengen, Yenice ilçeleri ve Karabük ile çevrilidir. 690 kilometrekare  Yüzölçümlü olan ilçede Karadeniz ve İç Anadolu ikliminin her ikisi beraber görülmektedir. 49 köyü ,171 yerleşim ünitesi olan ilçenin nüfusu, 16.365 olup, toplam nüfusun % 55’i ilçe Merkezinde yaşamaktadır